Obrad
Ako prvé, čo ma oslovilo na Spoločenstve kresťanov, bol obrad, ktorý v porovnaní s katolíckym mal pre mňa hĺbku a vážnosť slov prekonala formálnosť, s ktorou som sa stretával často pri katolíckych obradoch. Pravdepodobne mi k tomuto dojmu pomohlo aj to, že som nevyrastal v cirkevnej tradícii a toto ma vedie k názoru, že pre človeka, ktorý sa prvý krát zúčastní obradu Spoločenstva kresťanov, je dôležitá nepredpojatosť a naladenie sa ku Kristovej udalosti zobrazenej v rituáloch obradu.

Odesa
Ďalším míľnikom cesty k Spoločenstvu, bola účasť na stretnutí Spoločenstiev kresťanov východnej Európy v Odese na Ukrajine. Okrem pekných zážitkov zo stretnutia s rozmanitými ľuďmi a zážitkov z obradov vo viacerých jazykoch Európy, som si priniesol skúsenosť so spoločenstvom ľudí, medzi ktorými prebiehali drobné nedorozumenia a akási únava z riešenia problémov vo fungovaní spoločenstva. Vtedy vo mne vyvstala otázka, ako je možné udržať a tvoriť Spoločenstvo aj s takýmito problémami? Odpoveď už bola impulzom pre nasledujúce témy stretnutí tvoriaceho sa Spoločenstva kresťanov na Slovensku.

Myšlienka
Aká je živá myšlienka Spoločenstva medzi jeho členmi, taká je živé Spoločenstvo. Toto je nekončiaca téma, ktorá sa nedá uzavrieť do nejakej formy správania alebo pravidiel fungovania spoločenstva. Čo nás má spájať v našom snažení, keď sme ľudia s chybami a s rôznymi predstavami o spôsobe riešenia vecí? Tvorenie takéhoto Spoločenstva je na dobrej vôli jeho členov a základnou myšlienkou, ktorá ich môže držať pokope je prinášať priestor pre konanie náboženského obradu v novej forme spoločenstva, ktoré nie je budované hierarchicky a každý člen je slobodnou osobnosťou schopnou hľadať duchovné pravdy sveta vlastnou cestou podľa svojej úrovne bez toho aby musel prijímať autoritu nejakej dogmy.

Osobnosť alebo bez nej
Často sme svedkami spoločenstiev, ktoré sú vytvárané okolo charizmatických osobností, tak som to vnímal aj v spoločenstve kresťanov v Odese, kde takouto výraznou osobnosťou je farár Andrej Žilcov. Práve spomienka na tohto človeka, mi zvýraznila zvláštnosť tvoriaceho sa slovenského Spoločenstva kresťanov, kde dvakrát do roka prinesie obrad farár Frank Peschel, ale predsa len, je to veľká vzdialenosť z Nemecka, ktorá bráni tomu aby jeho osobnosť viacej pôsobila v tvorení Spoločenstva na Slovensku. Vďaka tomu možno nie je toto Spoločenstvo tak atraktívne pre nových návštevníkov a práve do takýchto spoločenstiev, ktoré sa ešte len rodia, treba dávať veľa námahy a možno v budúcnosti to prinesie nejaké plody.

Spoločenstvo alebo egoizmus
Ideálom fungovania spoločenstva je hľadanie rovnováhy medzi prejavením individuality bez toho aby bolo narúšané spoločenstvo a utváraním spoločenstva bez toho aby bola potlačená individualita jednotlivca. Vždy keď sa zúčastňujeme spoločnej práce, mali by sme si všimnúť naše osobné pohnútky pred tým, ako ich vnesieme do diania v spoločenstve. To si však vyžaduje aspoň minimálne sebapoznanie a uvedomenie si vlastných nedostatkov. Ale aj takýmto uvedomením môžeme podporiť kladné vlastnosti, ktorými môžeme prispieť k tvoreniu spoločenstva.
Takmer neustále môže každý člen spoločenstva v sebe pozorovať boj egoizmu s myšlienkou spoločného a závisí od nich, čo preváži. Ak sme čo i len trochu otvorení, môže nám prísť na pomoc výrok Pavla „nie ja, ale Kristus vo mne“. Potom je možné, že sa budeme schádzať v jeho mene.

Zmysel tvorenia Spoločenstva
Zmysel môže dávať už len samotná účasť, pretože vyjadrujem podporu samotnej myšlienke Hnutia za náboženskú obnovu, svojou obetou súkromného času, prikladám význam myšlienkam mimo-zmyslového sveta a podieľam sa na dialógu, pri ktorom môžem viac spoznať seba aj ostatných.
Taktiež niektorí, môžu nájsť zmysel v sebarealizácii prostredníctvom schopností, ktoré obetujú v službe pre Spoločenstvo. Nakoniec to od každého vyžaduje, aby vyšiel z ulity svojho osobného sveta a prispel niečím jedinečným do spoločnosti.

Teda čo mi dáva Spoločenstvo napriek tomu, že je ešte len rodiace sa. Dáva mi zmysluplnosť mojej námahy, obety času a prostriedkov a v nejakej časti môjho života sa zbavujem egoizmu a stávam sa lepším človekom.

sk Slovak
X